چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1620-Diamond شعاع

چراغ حیاطی SH-1620-Diamond شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-4522-120 cm شعاع

چراغ حیاطی SH-4522-120 cm شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-6404 شعاع

چراغ دیواری SH-6404 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1621-2-Diamond شعاع

چراغ حیاطی SH-1621-2-Diamond شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1638-Diamond شعاع

چراغ حیاطی SH-1638-Diamond شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-4520 شعاع

چراغ حیاطی SH-4520 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-4525 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-4525 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-1406 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-1406 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-16101 شعاع

چراغ حیاطی SH-16101 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1621-Diamond شعاع

چراغ حیاطی SH-1621-Diamond شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1623 Diamond شعاع

چراغ حیاطی SH-1623 Diamond شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-1732 شعاع

چراغ دیواری SH-1732 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ های حیاطی SH-1736 شعاع

چراغ های حیاطی SH-1736 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1723 شعاع

چراغ حیاطی SH-1723 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ آویز مدل SH-4505 شعاع

چراغ آویز مدل SH-4505 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-4522 شعاع

چراغ حیاطی SH-4522 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-150-BRT شعاع

چراغ دیواری SH-150-BRT شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-5403 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-5403 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1638 شعاع

چراغ حیاطی SH-1638 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1623 شعاع

چراغ حیاطی SH-1623 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-5401 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-5401 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدلSH-4502 شعاع

چراغ حیاطی مدلSH-4502 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1636-Diamond شعاع

چراغ حیاطی SH-1636-Diamond شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-2403 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-2403 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ آویز SH-1635 شعاع

چراغ آویز SH-1635 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-4509 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-4509 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-LX-4505 شعاع

چراغ حیاطی SH-LX-4505 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-6402 شعاع

چراغ حیاطی SH-6402 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-200-BRT شعاع

چراغ دیواری SH-200-BRT شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-1408 شعاع

چراغ دیواری SH-1408 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1603-Diamond شعاع

چراغ حیاطی SH-1603-Diamond شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-2401 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-2401 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-2402 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-2402 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-6403 شعاع

چراغ حیاطی SH-6403 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1621-2 شعاع

چراغ حیاطی SH-1621-2 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1621 شعاع

چراغ حیاطی SH-1621 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1738 شعاع

چراغ حیاطی SH-1738 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی پایه چراغ SH-2802-A2 شعاع

پایه چراغ SH-2802-A2 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-1405 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-1405 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-5402 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-5402 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-1632-Diamond شعاع

چراغ دیواری SH-1632-Diamond شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1721-2 شعاع

چراغ حیاطی SH-1721-2 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-16104 شعاع

چراغ دیواری SH-16104 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-16103 شعاع

چراغ حیاطی SH-16103 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-1631 شعاع

چراغ دیواری SH-1631 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1721 شعاع

چراغ حیاطی SH-1721 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-1407 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-1407 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1620 شعاع

چراغ حیاطی SH-1620 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-2404 شعاع

چراغ دیواری SH-2404 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-4504 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-4504 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-1731 شعاع

چراغ دیواری SH-1731 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-4521 شعاع

چراغ حیاطی SH-4521 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1636 شعاع

چراغ حیاطی SH-1636 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1720 شعاع

چراغ حیاطی SH-1720 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-4501 شعاع

چراغ دیواری SH-4501 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-6401 شعاع

چراغ حیاطی SH-6401 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-1631-Diamond شعاع

چراغ دیواری SH-1631-Diamond شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی مدل SH-4506 شعاع

چراغ حیاطی مدل SH-4506 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-1703 شعاع

چراغ حیاطی SH-1703 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ آویز SH-1735 شعاع

چراغ آویز SH-1735 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ آویز SH-1635-Diamond شعاع

چراغ آویز SH-1635-Diamond شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ دیواری SH-5404 شعاع

چراغ دیواری SH-5404 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-16102 شعاع

چراغ حیاطی SH-16102 شعاع

قیمت : تماس بگیرید
چراغ های حیاطی چراغ حیاطی SH-4522-240 cm شعاع

چراغ حیاطی SH-4522-240 cm شعاع

قیمت : تماس بگیرید


چراغ حیاطی شعاع
یکی از مواردی که تاثیر بسیاری در محیط دارد، نور و روشنایی است. هر مکانی بدون نور ذره‌ای جذابیت و زیبایی ندارد، حتی اگر شیک‌ترین مکان باشد. از مکان‌هایی که نیاز به منابع روشنایی شیک و پرنور دارند، حیاط‌ها، باغ‌ها و حیاط‌ها هستند. امروزه به دلیل گسترش تکنولوژی، در کنار انواع لامپ و چراغ‌های قدیمی، چراغ‌های مخصوصی برای مکان‌های روبازی مثل باغ و حیاط ایجادشده‌اند که در کنار تولید نور، زیبایی محیط را نیز بیشتر می‌کنند.
چراغ حیاطی شعاع چیست؟
حیاط‌ها، باغ‌ها و حیاط‌ها، به دلیل این‌که در زمره‌ی محوطه‌های وسیع و روباز به‌حساب می‌آیند، نیاز به روشنایی بیشتری به نسبت محیط‌های بسته‌ای مثل خانه‌ دارند. برای روشنایی این مکان‌ها، چراغ‌های مخصوصی تحت عنوان چراغ‌های حیاطی و یا چراغ‌های باغی و حیاطی در بازار وجود دارند که موردتوجه مشتریان و هم‌چنین اهل‌فن قرارگرفته‌اند. این چراغ‌ها با نور زیادی که تولید می‌کنند، موجب روشنایی این محیط‌های روباز و وسیع شده و با ظاهر شیکی که دارند، می‌توانند به زیبایی محیط بیفزایند. این چراغ‌ها از ورقه‌های آلومینیومی، آهنی و یا استیل مقاوم ساخته‌ شده‌اند. هم‌چنین حباب‌های این چراغ‌ها از مواد پلاستیکی خاصی مثل پلی کربنات و پلی اکرولیک ساخته ‌شده‌اند تا نور را در مقابل عواملی مثل مه و گردوغبار، به‌خوبی در سرتاسر محوطه پخش کنند. هم‌چنین برخی از چراغ‌های حیاطی در مدل خورشیدی تولیدشده‌اند که روزها نور خورشید را جذب کرده و در شب با استفاده از همان انرژی ذخیره‌شده، روشنایی را در محیط ایجاد می‌کند. قیمت حباب چراغ حیاطی شعاع خورشیدی به نسبت سایر مدل‌های چراغ‌های حیاطی به دلیل تکنولوژی به‌کاررفته در آن، بیشتر است.
انواع چراغ ‌های حیاطی
چراغ باغچه‌ای: این چراغ‌ها ازآنجایی‌که از اسمشان پیداست، برای حیاط منازل، باغچه و فضای سبز کاربرد دارد. این چراغ‌های پایه‌دار، معمولا تک شاخه بوده و دارای پایه‌های کوتاه بوده و می‌تواند نور را به‌خوبی در باغچه و حیاط مدنظرتان، پخش کند. هم‌چنین با خرید چراغ باغچه‌ای یکپارچه، می‌توانید چراغ‌هایی به یک‌ شکل و اندازه و متصل ‌به‌هم خریداری کنید که دورتا دور باغچه قرار می‌گیرند و جلوه‌ای زیبا به آن می‌دهند. چراغ‌های باغچه‌ای هم در مدل برقی و هم خورشیدی ارائه می‌شوند. مسلماً مدل برقی آن ارزان‌تر از مدل خورشیدی‌اش است.
چراغ باغی: این چراغ‌ها برخلاف چراغ‌های باغچه‌ای، برای روشنایی محیط‌های وسیعی مثل باغ و حیاط به کار می‌روند. این چراغ‌ها به دلیل این‌که باید محیط گسترده‌تری را روشن کنند، دارای پایه‌های بلندی هستند تا نور بتواند به‌خوبی در سرتاسر محیط پخش شود. این چراغ‌ها نه‌تنها می‌توانند به روشنایی محیط کمک کنند، بلکه با این عمل می‌توانند امنیت مکان‌های روباز و وسیعی مثل حیاط‌ها را بیشتر کنند. این چراغ‌ها هم در نوع تک شاخه و هم در نوع چند شاخه در بازار عرضه می‌شوند تا مشتریان متناسب باسلیقه و نیازشان آن‌ها را خریداری کنند. چراغ‌های باغی حیاط برند شب‌تاب، یکی از انواع باکیفیت این نوع چراغ است که توسط سازندگان ایرانی تولید شده است.
معمولا جنس چراغ‌های حیاطی و باغی، از آهن ضدزنگ و آلومینیوم مقاوم است، زیرا این چراغ‌ها در کنار قابلیت روشنایی و تولید نور، باید در برابر زنگ زدگی، فرسودگی و حشرات نیز مقاوم باشند. مسلماً همه‌ی ما در حیاط‌ها و یا سراسر شهر چراغ‌های پایه‌بلندی را دیده‌ایم که نه‌تنها حباب آن دارای نور است، بلکه بدنه‌ی آن‌ها نورهای رنگی متحرکی را نیز منتشر می‌کنند. این چراغ‌ها تیرهای نورانی نام دارند که دارای چراغ‌های LED بارنگ‌های متنوع و بدنه‌ای منعطف هستند که محیطی مدرن را در شهرها و فضای های سبز ایجاد می‌کنند.
برخی از افراد برای نورانی شدن ویلاهای لوکس و شیکشان، از چراغ حیاط ویلایی مدل دیواری استفاده می‌کنند. این چراغ‌ها قابلیت روشنایی محیط‌های وسیع را داشته و در کنار مدل‌های پایه‌ای، دارای مدل‌های دیواری برای اجرا بر روی دیوار نیز هستند.