آدرس: لاله زار جنوبی کوچه اتحادیه پاساژ اتحادیه زیر همکف پ 46

سوکت ها و فازمتر ها

سوکت ها و فازمتر ها

Sockets and phase meters

سوکت ها و فازمتر ها پایه لامپ SH-R7s150 شعاع

قیمت : تماس بگیرید

پایه لامپ SH-R7s150 شعاع

سوکت ها و فازمتر ها پایه لامپ SH-R7s500 شعاع

قیمت : تماس بگیرید

پایه لامپ SH-R7s500 شعاع

سوکت ها و فازمتر ها پایه لامپ SH-MR16 شعاع

قیمت : تماس بگیرید

پایه لامپ SH-MR16 شعاع

سوکت ها و فازمتر ها پایه لامپ SH-GU10 شعاع

قیمت : تماس بگیرید

پایه لامپ SH-GU10 شعاع

سوکت ها و فازمتر ها پایه لامپ SH-R7s-1000 شعاع

قیمت : تماس بگیرید

پایه لامپ SH-R7s-1000 شعاع